Symbole na produktach

Na naszych produktach stosujemy symbole, które w szybki i przejrzysty sposób przekazują klientom ważne informacje na temat zawartości produktu i jego zastosowania. Wszystkie standardowe symbole dotyczące wyrobów medycznych są zgodne z normą ISO 15223-1:2021. Poniżej prezentujemy symbole umieszczane na opakowaniach oraz ich znaczenie.

Symbole i ich znaczenie:

Numer katalogowy. Wskazuje numer w katalogu producenta umożliwiający identyfikację wyrobu medycznego.

Kod serii. Wskazuje kod serii producenta umożliwiający identyfikację serii lub partii produktów.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu. Umożliwia jednoznaczną identyfikację konkretnego wyrobu medycznego na rynku.

Termin ważności. Wskazuje datę, po upływie której wyrób medyczny nie powinien być używany.

Produkt sterylizowany przez napromieniowanie. Informuje, że wyrób medyczny został wysterylizowany za pomocą napromieniania.

Produkt sterylizowany z zachowaniem zasad aseptyki. Informuje, że wyrób medyczny został wyprodukowany
z zachowaniem przyjętych zasad aseptyki.

Zawartość lub obecność naturalnej gumy lateksowej. Wskazuje na obecność naturalnej gumy suchej lub naturalnej gumy lateksowej jako materiału konstrukcyjnego wewnątrz wyrobu medycznego lub opakowania wyrobu medycznego.

Nie zawiera / brak obecności naturalnej gumy lateksowej.

Lateks w kleju na opakowaniu. Informuje, że papier opakowaniowy, w którym znajduje się plaster, jest sklejony klejem zawierającym lateks.

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone; sprawdzić instruckję użytkowania. Informuje, że wyrób medyczny nie powinien być używany, jeśli opakowanie zostało uszkodzone lub otwarte. Użytkownik powinien sprawdzić instrukcję pod kątem dodatkowych informacji.

Zakres temperatur. Wskazuje zakres temperatur, na działanie których można bezpiecznie wystawić
wyrób medyczny.

Górna granica temperatury. Wskazuje maksymalną temperaturę, na działanie której można bezpiecznie wystawić wyrób medyczny.

Dolna granica temperatury.  Wskazuje minimalną temperaturę,  na działanie której można bezpiecznie wystawić wyrób medyczny.

Chronić przed wilgocią. Wskazuje, że wyrób medyczny należy chronić przed wilgocią.

Oznakowanie CE. Oznacza zgodność techniczną z wymaganiami Unii Europejskiej.

Wyrób medyczny (ang. Medical Device). Informuje, że produkt jest wyrobem medycznym.

Nie używać ponownie. Wskazuje, że wyrób medyczny jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia.

Do cięcia na długości.

Producent. Wskazuje producenta wyrobu medycznego.

Data produkcji. Wskazuje datę produkcji wyrobu medycznego.

Kraj produkcji. Umożliwia identyfikację kraju produkcji wyrobu.

Strona z informacjami dla pacjentów. Wskazuje adres strony internetowej, gdzie pacjent może uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wyrobu medycznego.

Informacje na salvequick.com

Informacje

Importer. Wskazuje podmiot importujący wyrób medyczny.

Dystrybutor. Wskazuje podmiot dystrybuujący wyrób medyczny na rynku lokalnym.

Zawiera substancje niebezpieczne. Informuje, że wyrób medyczny zawiera substancje, które mogą być rakotwórcze, mutagenne lub działać szkodliwie na rozrodczość (CMR) lub które zaburzają funkcjonowanie układu hormonalnego.

Tłumaczenie. Informuje, że oryginalne informacje dotyczące wyrobu medycznego zostały przetłumaczone i tłumaczenie zastępuje lub uzupełnia informacje oryginalne.

Przepakowano. Informuje, że oryginalne opakowanie wyrobu medycznego zostało zmodyfikowane.

Dane kontaktowe – numer telefonu

System pojedynczej bariery sterylnej. Informuje o systemie pojedynczej bariery sterylnej.

Znak „e”. Ilość nominalna (objętość lub masa)

Ograniczona ilość. Towary niebezpieczne, które podlegają wyłączeniom dotyczącym pakowania w ilościach ograniczonych (Limited Quantity, LQ).

Odwrócony epsilon. Dozownik aerozolu spełnia wymagania zawarte w dyrektywie 75/324/EWG.

Numer serii i data przydatności do użycia wydrukowane na spodzie puszki

Pojemność całkowita: (Pojemność do brzegów pojemnika, dot. puszek zawierających przynajmniej 100 ml płynu. Liczba wpisana w prostokąt określa całkowitą pojemność opakowania podaną w mililitrachi)

Przestroga. Informuje, że konieczna jest ostrożność podczas obsługi wyrobu lub sterowania w pobliżu miejsca, w którym umieszczono symbol, lub że obecna sytuacja wymaga świadomości lub działania operatora w celu uniknięcia niepożądanych konsekwencji.

Sprawdzić w instrukcji używania lub sprawdzić w elektronicznej instrukcji używania. Informuje o konieczności zapoznania się przez użytkownika z instrukcją używania.

Produkt zawiera kwas salicylowy w stężeniu 40%

Powtórzyć po 24 godzinach

Oczyść ranę

Nałożyć plaster na ranę

Usunąć plaster po 24 godzinach od nałożenia

Usunąć papier ochronny (oznaczony jako 1)

Nałożyć plaster na ranę

Usunąć papier ochronny (oznaczony jako 2)

Usunąć plaster po 24 godzinach od nałożenia

Symbole dotyczące recyklingu i ich znaczenie:

Zielony punkt. Informuje, że producent opakowania wniósł wkład finansowy na przetworzenie tego opakowania na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań.

Materiał pochodzenia roślinnego. Materiały pochodzenia roślinnego są częściowo lub w całości wykonane z roślin lub surowców pochodzących z rolnych, wodnych lub leśnych źródeł odnawialnych.

Materiał biopochodny. Materiały biopochodne są w części lub całości z surowców odnawialnych (pochodzenia biologicznego).

Nadaje się do recyklingu

Zawartość surowców z recyklingu (w podanej ilości procentowej)

Triman – francuski symbol informujący o sposobie segragatcji i utylizacji.

Utylizować z odpadami z gospodarstw domowych. (Potencjalnie skażony materiał. Nie sortować z przeznaczeniem do recyklingu.)

Opakowanie plastra wykonane z tektury

Pudełko wykonane z tektury

Utylizować produkt z odpadami z gospodarstw domowych. (Potencjalnie skażony materiał. Nie sortować z przeznaczeniem do recyklingu.)

Utylizować z odpadami z gospodarstw domowych

Tacka wykonana z politereftalanu etylenu (PET)

Ulotka wykonana z papieru

Dozownik przylepca wykonany z polistyrenu

Dozownik przylepca wykonany z polistyrenu

Szpulka wykonana z polipropylenu

Szpulka wykonana z polistyrenu

Pojemnik z aerozolem wykonany z tworzywa/róznych metali

Kartonik wykonany z tektury falistej. 90% surowców z recyklingu. Nadaje się do ponownego przetworzenia.

Torba wykonana z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE).

Tacka wykonana z tektury

Pudełko wykonane z tektury falistej.

Pudełko wykonane z tektury

Pudełko nadaje się do recyklingu

Utylizować produkt z odpadami z gospodarstw domowych. (Potencjalnie skażony materiał. Nie sortować z przeznaczeniem do recyklingu.)

Saszetka wykonana z materiału kompozytowego (mieszaniny papieru, tworzywa sztucznego i aluminium)

Pudełko z plastrem nadaje się do recyklingu

Pudełko wykonane z tektury

Torebka wykonana z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE)